VZN 3/2015 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

pdf
Dátum zadania: 29.12.2015