VZN 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015

pdf
Dátum zadania: 25.02.2015