Dodatok č. 1 k Sadzobníku poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi

pdf
Dátum zadania: 05.01.2015