VZN 4/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014

doc pdf
Dátum zadania: 09.04.2014