Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi /príloha č. 2 k VZN č. 2/2012/

doc pdf
Dátum zadania: 08.01.2013