VZN 2/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

doc pdf
Dátum zadania: 08.01.2013