Sadzobník poplatkov za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Záhorskej Vsi, príloha č. 2 k VZN č. 1/2011

doc pdf
Dátum zadania: 02.03.2012