VZN 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

doc pdf
Dátum zadania: 12.04.2011