Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 9.1.2008

pdf