VZN 2/2007 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf