Sumárne údaje z evidencie nájomného

PodÄľa § 14 ods. 3 zákona NR SR ÄŤ. 504/2003 Z. z. o nájme poÄľnohospodárskych pozemkov, poÄľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení: „Nájomca je povinný viesĹĄ a uchovávaĹĄ evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podÄľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúĹĄ okresnému úradu kaĹľdoroÄŤne do 31. januára nasledujúceho roku."

Jedná sa o novú povinnosĹĄ vyplývajúcu zo zákona, kedy sa do 31.1.2019 musia na okresné úrady doruÄŤiĹĄ údaje za rok 2018.

PodÄľa § 5 ods. 1 Vyhlášky MPRV SR ÄŤ. 172/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného „Nájomca poskytuje podÄľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuÄľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe za kaĹľdé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe ÄŤ. 3."

KaĹľdý nájomca by mal doruÄŤiĹĄ toÄľko formulárov, v koÄľkých katastrálnych územiach má prenajaté pozemky. Vyplnený, vytlaÄŤený, podpísaný formulár môĹľe nájomca doruÄŤiĹĄ poštou alebo aj oskenovaný e-mailom (pozemkovému a lesnému odboru). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojej stránke ( http://www.mpsr.sk/index.php?navID=22&navID2=22&sID=23&id=13758 ) formulár podÄľa prílohy ÄŤ. 3 k Vyhláške MPRV SR ÄŤ. 172/2018, ktorý môĹľu pouĹľiĹĄ nájomcovia pre zasielanie sumárnych údajov z evidencie nájomného pre splnenie svojej zákonnej povinnosti.

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)