Projekt Zberný dvor – Záhorská Ves

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu: Zberný dvor - Záhorská Ves
PoskytovateÄľ: Ministerstvo Ĺľivotného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra Ĺľivotného prostredia
OperaÄŤný program: Kvalita Ĺľivotného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. UdrĹľateÄľné vyuĹľívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieÄľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouĹľitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Zazmluvnená výška NFP: 386 042,25 EUR

CieÄľ projektu:
Hlavným cieÄľom projektu je navýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, priÄŤom realizácia projektu bude prebiehaĹĄ na území obce Záhorská Ves a obce Suchohrad, s ktorou má obec uzavretú zmluvu podÄľa § 20a zákona ÄŤ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predmetom projektu je vybudovanie zberného dvora v obci Záhorská Ves a nákup hnuteÄľných vecí na podporu triedeného zberu ako v Záhorskej Vsi, tak aj v Suchohrade. Projektom riešené ÄŤinnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, priÄŤom tieto ÄŤinnosti v obci zabezpeÄŤia zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouĹľitie a recykláciu a podporu prechádzania vzniku odpadov. Ochrana a triedenie komunálneho odpadu je všeobecným a verejným záujmom obce i celej spoloÄŤnosti.

Ministerstvo Ĺ˝ivotného prostredia SR
OperaÄŤný program Kvalita Ĺľivotného prostredia
EU kohézny fond

Posledná úprava: 27.11.2019

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)