Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

21.02.2023

Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2023 uznesením č. 15/2023 schvaľuje zámer predať majetok obce  podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení kupujúcemu: Marek Polakovič, bytom Hlavná 94/56, 900 65 Záhorská Ves na pozemok podľa geometrického plánu č. 134/2022.

« Na Úradnú tabuľu

HORE