Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

19.10.2022

Obec Záhorská Ves, vlastník nehnuteľnosti uvedenej ako predmet prenájmu, zverejňuje zámer priameho prenájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.
Predmet prenájmu: Časť nehnuteľnosti - prenájom časti zdravotného strediska zapísaného na LV č. 1097, parc.č. 404/1, katastrálne územie Záhorská Ves, o výmere 76,80 m2, pre účely poskytovania zdravotnej starostlivosti , výlučne za účelom vybudovania zubnej ambulancie.

« Na Úradnú tabuľu

HORE