Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce

19.04.2023

Predmet prenájmu:  Časť nehnuteľnosti – prenájom časti nebytové priestory v budove Hlavná č. 39 (budova KWS), zapísaného na LV č. 1097,  parc.č. 101/2, katastrálne územie Záhorská Ves,    o výmere  39,32 m2, pre účely  - zabezpečiť vznik a prevádzku komunitného centra (sociálnej služby v zmysle z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

« Na Úradnú tabuľu

HORE