Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce

14.11.2022

Predmet predaja: prebytočný nehnuteľný majetok obce zapísanej na LV č. 164, parc.č. 49/1 a 49/2 registra „C“, druh rodinný dom súp.č. 183 a garáž súp.č. 205, katastrálne územie Diva, obec Šarkan, okres Nové Zámky o celkovej výmere 652 m2.

« Na Úradnú tabuľu

HORE