Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov

28.12.2023

Obec Záhorská Ves ako správca dane podľa zákona č.. 563/2009 Z.z. o správe daní vyzýva všetky fyzické a právnické osoby, ktoré majú voči obci neuhradené záväzky, aby si svoje daňové a poplatkové povinnosti splnili a zaplatili za doteraz neuhradené poplatky na daniach, za vývoz komunálneho odpadu a psa.

Nedoplatok môžete uhradiť v hotovosti v úradných hodinách na obecnom úrade alebo bezhotovostne na účet obce vedený v ČSOB banke, a.s. IBAN: SK56 7500 0000 0040 2866 1917.

Ohľadne poplatkov sa môžete informovať telefonicky na OcÚ u pani Orgoňovej na t.č. 034/7780385 kl. 3. alebo na čísle 0902 965 904. V prípade, že tieto poplatky nebudú uhradené, obec ako správca miestnych daní a poplatkov pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní.

« Na Úradnú tabuľu

HORE