Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Správne konanie - výrub drevín

29.12.2023

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu – výrubu drevín.

Obec Záhorská Ves, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromu žiadateľa Global rest, s.r.o.

« Na Úradnú tabuľu

HORE