Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Rozhodnutie OÚ Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie

03.11.2022

Rozhodnutie vydané Okresným úradom Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942, Malacky ako príslušný orgán štátnej správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zberné plynové stredisko Záhorská Ves – zriadenie a prevádzka ťažobného vrtu Záhorská Ves 7“ predloženého navrhovateľom NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192.

« Na Úradnú tabuľu

HORE