Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka

20.12.2023

O Z N Á M E N I E o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi 

Starosta obce Záhorská Ves oznamuje, že s účinnosťou od 11. decembra 2023 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi Jaroslavovi Korychovi podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, keď bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva“ doručená na Obecný úrad v Záhorskej Vsi dňa 11.12.2023.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom okrsku, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje podľa § 189 ods. 2 a 3.

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Záhorská Ves, JUDr. Boris Šimkovič oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva

 Mgr. Trstenská Zuzana, PhD.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujal v zmysle § 25 ods. 1 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2023.

V Záhorskej Vsi, dňa 20.12.2023

JUDr. Boris Šimkovič

« Na Úradnú tabuľu

HORE