Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce

22.11.2023

Obec Záhorská Ves v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi č. 128/2023 zo dňa 21.11.2023 vyhlasuje Obchodnú verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Záhorská Ves, nachádzajúceho sa na ulici Hlavná č. 135/552, 900 65 Záhorská Ves, zapísanej na LV č. 1097, parc.č. 764/3, k.ú. Záhorská Ves, okres Malacky – ubytovacie zariadenie a par.č. 764/5 - žumpa.

« Na Úradnú tabuľu

HORE