Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves

19.07.2022

Obec Záhorská Ves so sídlom Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, na základe ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OZ v Záhorskej Vsi Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2 - ďalej len „nehnuteľnosť".

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Návrh zmluvy

« Na Úradnú tabuľu

HORE