Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž

03.03.2022

Obec Záhorská Ves Vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov nehnuteľného majetku obce - zapísanej na LV č. 1097, so súpisným č. 39, ul. Hlavná, Záhorská Ves, na parc. č. 101/2 registra „C", druh rodinný dom, katastrálne územie Záhorská Ves o celkovej výmere 412 m2 - plocha na prenájom o výmere 39,32 m2.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch:

« Na Úradnú tabuľu

HORE