Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

28.02.2023

Obec Záhorská Ves v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona Č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Záhorská Ves za rok 2022 je 40,94 %.

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov je 18,00 Eur/t.

« Na Úradnú tabuľu

HORE