Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Dodatok č. 1 k VZN 4/2022 - Návrh

13.02.2023

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Záhorská Ves č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves.

« Na Úradnú tabuľu

HORE