Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Zverejnenie začatia územného konania

17.08.2022

Dňa 18.07.2022 podala spoločnosť PRESS & BURG Consulting s.r.o., Hrobákova 1, 851 02 Bratislava v zastúpení vlastníka stavby: Globalrest s.r.o., Grosslingova 6-8, 811 09 Bratislava na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Hotelový a rekreačný komplex na pozemkoch par.č. 767/1, 767/6, 767/7, 167/9, 7671 10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14, 767/15, 767/16, 767/17, 767/47, 774/1, 774/15, 774/16, reg. "C", v k.ú. Záhorská Ves.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby podľa par. 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

« Na Úradnú tabuľu

HORE