Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

16.08.2022

Stavba: Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves, líniová stavba, k. ú. Záhorská Ves. Vodoprávne konanie vo veci  predĺženia lehoty výstavby.

Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

« Na Úradnú tabuľu

HORE