Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Hlavná, 1.SC — líniová stavba

18.05.2023

Dňa 30.11.2022 podala spoločnosť SPP — distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 821 09 Bratislava, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing. Jozefom Tardom, Plátennícka 2, Bratislava na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Hlavná, 1.SC — líniová stavba“ na pozemkoch umiestnených v k. ú. Záhorská Ves (príloha č.1. oznámenia) v stavebnom konaní. Žiadosť neposkytovala dostatočný podklad v zmysle $ 8 a 89 vyhl. 453/2000 Z.z., preto bolo stavebné konanie podľa $29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušené a doplnené. Na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje podľa $ 39a ods. 3, písm. c) stavebného zákona č. 50/1976 Zb..

« Na Úradnú tabuľu

HORE