Projekty

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves

projekty-loga1

Kód projektu: 302021K533

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Názov
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves
Všeobecné informácie a stručný popis projektu za obdobie 2020
pdf 
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves
Všeobecné informácie a popis projektu za obdobie 2022/2023
pdf 

<< Zoznam projektov

HORE