Projekty

Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života

projekty-loga1

Názov projektu: Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovatel'skej služby Jeseň života
Kód projektu: IROP-CLLD-Q391-512-002-017
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "IROP")
Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický ciel': 5.1.2 Zlepšenie udrtateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných slutbách a vo verejných
infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov
Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života, 2022
Aktualizácia
pdf 
Modernizácia vybavenia zariadenia opatrovateľskej služby Jeseň života, 2022pdf 

<< Zoznam projektov

HORE