Prijímanie detí do MŠ

  • Domov
  •   Prijímanie detí do MŠ

Informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Hlavná ulica 569/91, 900 65 Záhorská Ves v školskom roku 2023/2024

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude v termíne:

 od 1.5.2023 do 31.5.2023.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ďalej len ,,VLDD“). 

Súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí byť aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie do MŠ Záhorská Ves je zverejnená na webovej stránke školy (https://www.zahorskaves.sk/materska-skola) alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť v materskej škole.  

Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

(vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a poslať naskenovanú).

Žiadosť podpísaná len jedným zákonným zástupcom z dôvodu ťažko prekonateľnej prekážky, musí byť doložená čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa.

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

  • prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. dovŕšenie 5 rokov veku do 31. augusta 2023), alebo ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • spravidla sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 vek 3 roky,
  • výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia 2 rokov veku, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že jeho dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od VLDD, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že týmto dieťaťom je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami.

Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  do 30. júna 2023.

NázovDátum
Písomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konanípdfdocx21.04.2023
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcupdfdocx21.04.2023
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠpdfdocx21.04.2023
Informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2023/2024pdf 21.04.2023
HORE