História MŠ

História Materskej školy

„Správy a pokyny riaditeľky:
Riaditeľstvo opatrovne bude viesť záznamy o výške a váhe detí ako aj výskumy zraku a bude môcť každého rodiča o zmenách dieťaťa informovať.
Ďalej riaditeľka opatrovne prosí rodičov, aby boli nápomocní a spolupracovali pri výchove detí. Neučiť deti robiť rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Nebrániť deťom hru a s ňou vzniklý neporiadok, veď hra je deťom to, čo je dospelým práca. Príkladom a múdrou radou odstraňovať zlé zvyky. Čím menej trestať telesne, lebo dieťa tým zhrubne. Neni dovolené brať deti na večerné predstavenia. Nerozprávať deťom hrúzostrašné rozprávky o nadprirodzených bytostiach, ale radšej rozprávky o kvetinkách a zvieratkách."
/Citát z prvej zápisnice z Rodičovského združenia napísanej dňa 7.3.1948 pani Irenou Prikrylovou/

Presný dátum založenia detskej opatrovne nám nie je známy. Prvé zápisy poukazujú na rok 1947, podľa ktorých štátna detská opatrovňa bola zriadená v jednej miestnosti colnice a prvou menovanou riaditeľkou bola pani Pajtinová. Deti sa nestravovali, bola zavedená dvojaká denná dochádzka - obedovať dochádzali domov. V roku 1948 už záznamy hovoria o MŠ v Záhorskej Vsi. V tomto období bola započatá výstavba budovy MŠ na pozemku Ilzy Jungovej, na ktorom stál dlhé roky hostinec. Po jeho zbúraní sa započalo so stavbou MŠ. Financovalo ju Povereníctvo školstva a bola to prvá budova postavená v rámci povojnovej výstavby v dvojročnom budovateľskom pláne v obci Záhorská Ves. Budova bola odovzdaná svojmu účelu 25.5.1950 a slúžila potrebám MŠ až do roku 1981.


Školský rok 1951-1952 bol pre MŠ veľmi významný, pretože sa začínal v novej budove s celodennou výchovnou starostlivosťou. Personál bol doplnený o kuchárku a upratovačku. Riaditeľkou bola pani Cupalová a pestúnkami pani Valentovičová a pani Doršicová. Prvou kuchárkou bola Mária Schneiderová a upratovačkou Júlia Šimoničová. Boli však problémy s obsadzovaním učiteľského personálu, nakoľko Záhorská Ves bola pohraničnou obcou a prístupná iba na policajné povolenie pre občanov bývajúcich mimo Záhorskej Vsi. I z tohto dôvodu bol v budove MŠ zriadený byt pre riaditeľku.
Éra socializmu bola obdobím plánovaného vývoja predškolskej výchovy. Za vzor spočiatku slúžila výchova detí sovietskeho typu podľa A.S.Makarenka.
V školskom roku 1963-1964 učiteľky dostali do rúk prvé osnovy a metodiku, podľa ktorých začali pracovať. V školskom roku 1966-1967 bol zavedený do výchovy Program výchovnej práce v materskej škole, ktorý sa v aktualizovaných a renovovaných podobách používa dodnes.
V rokoch 1977-1978 učiteľky absolvovali cyklické školenia k novým osnovám výchovnej práce. Organizované boli metodické dni zamerané na zlepšovanie výchovno-vzdelávacej práce s deťmi. Učiteľky museli povinne absolvovať ideovo-politické vzdelávanie, ktoré končilo pohovormi. Dátum 1.2.1982 sa zapísal do histórie MŠ presťahovaním sa do novej budovy vybudovanej v akcii Z, ktorá už 25 rokov slúži svojmu účelu. Osemdesiate roky boli v MŠ poznačené vrcholením socializmu. Slávnosti boli zamerané na oslavy VOSR, vystúpenia pre dôchodcov, Vianoce s dedom Mrázom, oslavy Februárového víťazstva, MDŽ, oslavy 1. a 9. mája, SNP. Materská škola spolupracovala so ZŠ, závodom Strojstav a JRD Záhorská Niva.


Zlom nastal po nežnej revolúcii v deväťdesiatych rokoch. Učiteľky si oddýchli od metodických dní a nemuseli už absolvovať IPV. Do materských škôl vstúpila demokracia a personálne zmeny vo funkciách riaditeliek materských škôl. V roku 1991 bol zaznamenaný aj najnižší počet detí v histórii MŠ, t.j. 30 detí v celej MŠ. Školské akcie začali dostávať inú podobu a prestali byť politické. Orientovali sa na deti a rodinu - oslavy Dňa detí, Dňa matiek, športové dni, Dni úcty k straším a na Vianoce prichádza Mikuláš a Ježiško. Do práce s deťmi sme zaraďovali ľudové tradície a začala sa spolupráca s MŠ z Angernu a s jej riaditeľkou pani Margit Nowak. V roku 1994 sme prvý krát spoločne vítali jar. Článok o tejto akcii, ktorý vyšiel aj v československom odbornom časopise predškolská výchova sa stal vzorom pre organizovanie „Vítanie jari" aj v iných materských školách. 


Významnými osobnosťami, ktoré prispeli svojou činnosťou k rozvoju MŠ a výchove detí boli bezpochyby:

 • pani Aurélia Doršicová, ktorá v službách MŠ odpracovala 25 rokov najprv vo funkcii dočasnej riaditeľka a neskôr učiteľky,
 • pani Oľga Prokopová, ktorá vo funkcii riaditeľky odpracovala 15 rokov,
 • pani Katarína Sirotová, ktorá vo funkcii riaditeľky odpracovala 12 rokov,
 • pani Anna Pauliková, ktorá vo funkcii učiteľky odpracovala 22 rokov, ťažká choroba predčasne ukončila jej pôsobenie v našej MŠ,
 • pani Gabriela Rybárová, ktorá v našej MŠ odpracovala 21 rokov vo funkcii učiteľky,
 • pani Eva Polláková, ktorá najprv vo funkcii opatrovateľky a neskôr i kuchárky odpracovala v našej MŠ 24 rokov,
 • pani Anna Višváderová, ktorá vo funkcii školníčky odpracovala 30 rokov,
 • pani Ľubica Klasová, ktorá vo funkcii kuchárky odpracovala 31 rokov.

Za 70 rokov fungovania MŠ sa na poste riaditeľky vystriedali:

 • Zuzana Pajtinová 1947, 1 rok
 • Alžbeta Kiššáková 1948-1953, 5 rokov
 • Mária Pupalová 1953-1957, 4 roky
 • Ľudmila Slotíková 1957-1958, 1 rok
 • Aurélia Doršicová 1958-1959, 2 roky
 • Oľga Prokopová 1959-1974, 15 rokov
 • Katarína Sirotová 1974-1986, 12 rokov
 • Jana Soboličová 1986-1991, 5 rokov
 • Marta Martincová 1991-1996, 5 rokov
 • Jana Soboličová 1996 - súčasnosť .

V materskej škole sa podľa dostupných záznamov vystriedalo asi 2 407 detí. 

60 rokov trvania Materskej školy v Záhorskej Vsi

Prečítajte si aj o Histórii mažoretiek v našej Materskej škole

Hostinec Ilzy Jungovej

Búranie hostinca

Prvá Materská škola v Záhorskej Vsi

 

Učiteľky a deti MŠ v roku 1960

Učiteľky a deti MŠ v roku 1979

 

Obrázok z Predškolskej výchovy - novín

HORE