Ciele a poslanie MŠ

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v materskej škole

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

Vlastné ciele:

 • získať vzdelanie podľa „školského zákona“ /zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/,
 • získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných, technických vied a technológií, sociálne a občianske kompetencie, vzťah k celoživotnému učeniu,
 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie,
 • pristupovať k deťom individuálne, podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa,
 • rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu dieťaťa
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 • vedieť sa zapojiť do kolektívu, hier, utvárať a rešpektovať pravidlá,
 • dostatkom pohybových činností odstraňovať nedostatky vo využívaní globálnej motoriky prekonávaním prírodných a umelých prekážok,
 • utvárať u detí schopnosť získať nové poznatky a skúsenosti a vedieť ich využiť,
 • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
 • rozvíjať u detí schopnosť samostatného riešenia problémov,
 • rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
 • rozvíjať u detí poznatky o kultúre a živote iných národov a národností prostredníctvom multikultúrnej výchovy,
 • pripraviť deti na vstup do základnej školy po všetkých stránkach,
 • podporovať u detí základy kritického myslenia v prejavovaní postojov a vyslovovaní úsudkov.
HORE