Archív VO

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku obce Záhorská Ves

26.01.2017

Predmet obchodnej verejnej súťaže:
1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odpredaj majetku obce:
Ide o nasledovný pozemok registra "E" v katastrálnom území obce Záhorská Ves zapísaný na LV č. 1097
-parc. č. 4318/102 výmera 462 m2, druh pozemku záhrady
2. Minimálna cena bola stanovená vo výške 6.000,-€ / k pozemku bol vypracovaný znalecký posudok č. 114/2016 zo dňa 14.11.2016/.

Celý dokument nájdete TU vo formáte PDF

<< Späť na Archív verejného obstarávania


HORE