60 rokov trvania Materskej školy v Záhorskej Vsi

60 rokov trvania Materskej školy v Záhorskej Vsi

Návrat na školstvo

Presný dátum založenia Materskej školy nie je známy. Prvé zápisy poukazujú na rok 1947, podľa ktorých štátna detská opatrovňa bola zriadená v jednej miestnosti colnice. O Materskej škole v Záhorskej Vsi sa už jasne hovorí v roku 1948.

Vtedy aj začala výstavba budovy MŠ na pozemku Ilze Jungovej, kde stál predtým hostinec Steiner. Budova bola daná do prevádzky 25. mája 1950 a slúžila svojmu účelu až do roku 1981. 1. mája 1982 sa MŠ presťahovala do novej terajšej budovy.

Po nežnej revolúcii sa zmenil celkový obsah výchovy i metodické postupy. Prestali politické podujatia a činnosť i výchova sa viac zamerala na deti a rodinu. Do práce s deťmi sa zaraďovali podujatia ako Deň detí, Deň matiek, športové dni, Deň úcty k starším, Vianoce, Mikuláš.

Vedenie školy a pedagogický zbor sa zameriaval viac na ľudové tradície, začala sa spolupráca s Kindergarten v Angerne. Významným podujatím bolo Vítanie jari, ktorého scénar prebrali vo viacerých MŠ.

Za 60 rokov sa v MŠ Záhorská Ves vystriedalo 34 učiteliek, 7 vedúcich školskej jedálne, 8 kuchárok, 10 školníčok, 4 kuriči a 9 riaditeliek. Vystriedalo sa asi 2200 detí.

Riaditeľky: Zuzana Pajtinová - 1 rok, Alžbeta Kiššáková - 5 rokov, Mária Pupalová - 4 roky, Ľudmila Slotíková - 1 rok, Aurélia Doršicová - 2 roky, Oľga Prokopová - 15 rokov, Katarína Sirotová - 12 rokov, Jana Soboličová - 5 rokov, Marta Martincová - 5 rokov, Jana Soboličová - 11 rokov.

V súčasnosti už šiesty rok je zriaďovateľom Materskej školy Obecný úrad v Záhorskej Vsi. Veľmi dobrou spoluprácou riaditeľky MŠ pani Jany Soboličovej a starostu obce JUDr. Borisa Šimkoviča sa darí rekonštrukcii a modernizácii Materskej školy.

Pätnásť rokov spolupráce s Kindergarten v Angerne, veľmi dobré kontakty so Základnou školou, aktívna účasť detí MŠ, jej mažoretiek na všetkých podujatiach obce i okolia robia z našej MŠ známu inštitúciu nielen na Záhorí. Preto treba vyzdvihnúť záslužnú odbornú prácu riaditeľky škody pani Jany Soboličovej, zápalistý ľudský prístup učiteliek k deťom ako aj humánny vzťah k deťom zo strany všetkých pracovníkov Materskej školy.


Pri Vašej šesťdesiatke Vám všetkým pracovníkom MŠ v Záhorskej Vsi želáme láskavosť, úprimnosť, umné

 


Oto Šimkovič

 

HORE