Návrh VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorská Ves č..... ./2019 o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu v bytovom dome 21BJ

Posledná úprava: 28.12.2018

Návrat na všetky správy RSS (pre IE)